This image for Image Layouts addon

Шановні клієнти, контрагенти та акціонери (учасники) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», керівники (засновники/учасники/власники) юридичних осіб, представники юридичних осіб та фізичних осіб та інші фізичні особи (включаючи фізичних осіб-підприємців), з якими Банк має ділові відносини!
На виконання положень ст.8, ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» Банк повідомляє Вас, як суб’єктів персональних даних, про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних у зв’язку з включенням Ваших персональних даних в Загальну базу персональних даних, володільцем якої є АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», про мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Банк є володільцем Загальної бази персональних даних, яка складається з таких баз:
 • База персональних даних «Клієнти» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – обробка персональних даних, отриманих від клієнтів та інших осіб у зв‘язку із наданням Банком банківських та/чи фінансових послуг та здійсненням іншої діяльності;
 • База персональних даних «Акціонери» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – обробка персональних даних, отриманих у зв‘язку із реалізацією корпоративних відносин між Банком та особами, що прямо або опосередковано володіють акціями Банку;
 • База персональних даних «Контрагенти» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – обробка персональних даних, отриманих у зв’язку із забезпеченням реалізації господарських відносин, розрахунків за виконані роботи, надані послуги, поставлений товар, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.
 • База персональних даних «Працівники» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – обробка персональних даних, отриманих з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку військовозобов’язаних та призовників, охорони праці, відносин у сфері бухгалтерського, фінансового,  управлінського і податкового обліку, відносини з управлінським персоналом на підставі цивільно-правових договорів.

Категорії персональних даних, які обробляються: здійснюється обробка персональних даних загального характеру.
Згідно з ч.1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Одночасно звертаємо увагу, що персональні дані клієнтів Банку є банківською таємницею та зберігаються відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб, порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю, визначається Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 року № 267, та інших нормативно-правових актів.  

Персональні дані зберігаються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства та законодавства у сфері обробки персональних даних. Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

Із додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  за адресою: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/

З повагою
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних»:
база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
банк - АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;У сфері електронної комерції згода суб'єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
клієнт Банку (Клієнт) - будь-яка фізична особа або суб’єкт господарювання, що користується послугами Банку;
контрагент - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, з якою у Банку встановленні цивільно-правові та /або господарські відносини;
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;
третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – призначена Верховною Радою України посадова особа, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні (омбудсман).

Банк повідомляє Вас про те, що Ваші персональні дані включаються до Загальної бази персональних даних з метою:

 • надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються чинним законодавством України;
 • виконання умов договорів, які були/будуть укладені Банком, реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами;
 • ідентифікації та верифікації клієнта Банку при наданні банківських послуг відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин;      
 • забезпечення якості банківського обслуговування та безпеки в діяльності Банку;
 • забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин;
 • забезпечення реалізації податкових відносин та відносин бухгалтерського обліку та аудиту;
 • дотримання Банком вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, а також з метою внесення зазначених даних до реєстрів позичальників та вкладників, до бюро кредитних історій, до реєстру обтяження майна, напрямки різного роду інформаційних повідомлень і т.д.
 • здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Банком та суб’єктом персональних даних.

За наявності підстав для обробки персональних даних Банк має право поширювати персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

 • для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Банку, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію та процесінг операцій, іншим банкам-контрагентам та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Банку, здійснюваних ним операцій, випущених ним платіжних та інших інструментів, або є необхідними для укладання та виконання Банком договорів (правочинів), надання відповідних послуг клієнту Банку, а також партнерам Банку;
 • при настанні підстав для передачі третім особам банківської таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов укладених договорів;
 • особам, які надають Банку послуги з перевірки якості обслуговування, з організації аудіо-запису, фото/відео-зйомки, поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених Банком договорів, та коли поширення/передача персональних даних є необхідними з огляду на функції, повноваження та зобов‘язання Банку у відповідних правовідносинах. Банк здійснює обробку персональних даних, отриманих із загальнодоступних джерел, без згоди суб’єкта персональних даних.

КОНТАКТИ

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
МФО: 320371
Код ЄДРПОУ: 22868414
№ свідоцтва платника ПДВ: 100267316
ІПН платника ПДВ: 228684126651
Ел.адреса НБУ: NBU_IYV
Адреса S.W.I.F.T.: UKCAUAUK


0 (800) 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України)
+38 (044) 205 33 76,
+38 (044) 364 35 26
 (із-за кордону)

office@buc.com.ua