This image for Image Layouts addon

Банк пропонує послуги здійснення переказів по системам міжнародних переказів:

Довідки за телефоном 0 (800) 210 804

Поштова адреса 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67
Електронна адреса для листування office@buc.com.ua

Перелік міжнародних систем грошових переказів, послуги за якими надаються
№п. Найменування системи грошових переказів Тарифи Назва платіжної організації системи
Адреса платіжної організації системи
1 Western Union pdf Western Union Network (France), SAS 92095 France, 5-6 Place de l’Iris, Paris la Defense CEDEX
2 MoneyGram pdf MoneyGrаm Payment Systems, Inc. 1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA;
3

Welsend

pdf

 АБ "УКРГАЗБАНК"

Юридична адреса: Україна, 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1

Поштова адреса: Україна, 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22

Порядок (умови) та строки здiйснення переказу коштiв в Банку

Відправлення переказу

1. Відправлення переказу здiйснюється шляхом приймання готiвки згiдно з вимогами законодавства з оформленням на паперовому носiї документу на переказ встановленої форми, що приймається вiд клiєнта-вiдправника в порядку, передбаченому правилами вiдповiдної платiжної системи, з урахуванням наступного:

  • 1.1. Вiдправлення переказу здiйснюється на пiдставi належним чином оформленого на паперовому носiї документу на переказ - документу для вiдправлення переказу, роздрукованого типографським способом або комп'ютерною технiкою з програмного забезпечення, що мiстить визначенi вiдправником данi переказу.
  • 1.2. Разом iз пiдписаним документом для вiдправлення переказу,  у випадках, передбачених правилами вiдповiдної платiжної системи та чинним законодавством України, вiдправник надає документ, що посвiдчує його особу та документ, що пiдтверджує походження коштiв нерезидента для переказу за кордон, на якому мають зазначатись вiдмiтки про здiйснення операцiї.
  • 1.3. Працiвник Банку розраховує суму комiсiйної винагороди при наданнi послуг переказу згiдно тарифiв, визначених у вiдповiднiй системi (в разi визначення Банком  комiсiйної винагороди окремо вiд тарифiв платiжної системи, її розмiр доводиться до вiдома клiєнта до завершення операцiї), та приймає вiд вiдправника грошовi кошти для переказу. Комiсiйна винагорода приймається за окремим касовим документом.
  • 1.4. При проведеннi переказу на суму, яка дорiвнює чи перевищує 30 000 гривень, до документа на переказ вноситься додаткова iнформацiя, а також обов'язково копiюються сторiнки паспортного документу клiєнта.
  • 1.5. Пiсля оформлення документу для вiдправлення переказу, працiвник Банку пiдписує його та ставить особистий штамп (штамп Вiддiлення). Другий примiрник видається вiдправнику (при цьому вiдбувається утаємничена передача клiєнту унiкального облiкового номеру (iдентифiкатора) переказу), а перший - залишає в документах дня.
  • 1.6. Переказ готовий для виплати відразу (в режимі on-line) після відправлення.

КОНТАКТИ

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
МФО: 320371
Код ЄДРПОУ: 22868414
№ свідоцтва платника ПДВ: 100267316
ІПН платника ПДВ: 228684126651
Ел.адреса НБУ: NBU_IYV
Адреса S.W.I.F.T.: UKCAUAUK


0 (800) 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України)
+38 (044) 205 33 76,
+38 (044) 364 35 26
 (із-за кордону)

office@buc.com.ua